0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN GÓP VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP)

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN GÓP VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP)

Theo Điều 24 Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào một doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức mua lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của doanh nghiệp này.

Khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của một doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Theo Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020, riêng đối với các trường hợp sau, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần của tổ chức kinh tế tại cơ quan đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh: 

- Việc góp vốn, mua cổ phần làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Việc góp vốn, mua cổ phần dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp;

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.