0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

CÁC KHOẢN CHI PHÍ PHẢI NỘP KHI ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG TRƯỜNG HỢP THỪA KẾ

Thưa Luật sư, chồng tôi có tài sản riêng là một căn nhà ở quận Ba Đình, Hà Nội. Năm 2021, chồng tôi mất và có di chúc để lại căn nhà cho con trai tôi. Những thành viên khác trong gia đình cũng đồng ý như vậy. Chúng tôi đã hoàn thành xong thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Giờ con trai tôi muốn sang tên ngôi nhà đó thì phải làm gì và chi phí như thế nào?
Chào bạn, đối với câu hỏi của bạn, Gattaca Law có ý kiến tư vấn như sau:
Theo Khoản a Điều 4 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận mà thực hiện quyền thừa kế thì phải đăng ký biến động.
Theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội thì việc đăng ký biến động đất đai trong trường hợp thừa kế gồm các khoản lệ phí sau:
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (trong trường hợp không được miễn): 100.000đ/GCN trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất); 500.000đ/GCN trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
- Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 30.000 đồng/lần
Như vậy, con trai bạn sẽ phải đi làm thủ tục đăng ký biến động đối với đất đai. Chi phí đối với trường hợp này là 530.000 đồng
EXPENSES TO PAY WHEN REGISTERING LAND CHANGE IN THE CASE OF INHERITATION
Dear Lawyer, my husband has his own property which is a house in Ba Dinh district, Hanoi. In 2021, my husband passed away and there was a will to leave the house to my son. Other family members agree. We have completed the inheritance declaration
process. Now my son wants to transfer the name of that house, what to do and how much does it cost?
Hello, for your question, Gattaca Law has the following advice:
According to Clause a, Article 4 of the 2013 Land Law, land users and owners of properties attached to land that have been granted a Certificate and exercise their inheritance rights must register changes.
According to Decision No. 3632/QD-UBND dated August 18, 2020 of the Hanoi People's Committee on the publication of the list of administrative procedures in the land sector in Hanoi, the registration of land changes in case of inheritance include the following fees:
- Certificate issuance fee (in case it is not exempted): 100,000 VND/GCN in case only the land use right is available (no house and other assets attached to the land); 500,000 VND/GCN in case of issuance of Certificate of land use rights, ownership of houses and properties attached to land.
- Registration fee for land fluctuation registration: 30,000 VND/time
Thus, your son will have to go through the procedures for registration of changes in land. The cost for this case is 530,000 VND
GATTACA LAW FIRM
Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi
Tel: +84 24 320 41777 |
Hotline: +84 90 176 3379 Email: lawyer@gattacalaw.vn | Website: http://gattacalaw.vn