0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

ĐIỀU KIỆN ĐỂ SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội. Một nhân viên công ty tôi mới đây vận hành sai cách làm hỏng một số máy móc thiết bị gây thiệt hại khá lớn cho công ty (khoảng gần 40 triệu đồng). Vậy xin hỏi, tôi có được phép sa thải nhân viên đó không?
Trả lời: Với trường hợp này, Gattaca Law xin tư vấn như sau:
Sa thải là hình thức kỷ luật lao động đối với người lao động ở mức cao nhất. Việc xử lý kỷ luật theo hình thức nào sẽ dựa trên mức độ gây thiệt hại của người lao động. Khoản 1 Điều 129 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:
“Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.”
Theo quy định về mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức mức lương tối thiểu vùng ở Hà Nội 4.420.000 đồng/tháng. Vậy, nếu mức thiệt hại gây ra vượt quá 4.200.000 đồng, tức là đã vượt quá 10 tháng lương tối thiểu vùng thì hành vi vi phạm được xác định là hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người sử dụng lao động. Khi đó có căn cứ thực hiện hình thức kỷ luật cao nhất là sa thải đối với nhân viên vi phạm. Cụ thể tại khoản 2 Điều 125 bộ luật lao động năm 2019 quy định, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp:
“Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;”
Trường hợp nhân viên của bạn gây thiệt hại cho thiết bị của công ty với mức thiệt hại gần 40 triệu đồng thì bạn cân nhắc thực hiện một trong các hình thức kỷ luật lao động khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc cách chức đối với nhân viên vi phạm.
Theo Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động năm 2019:
“1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.
Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.”
Trường hợp của bạn sẽ áp dụng mức bồi thường với nhân viên trên nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định. Theo đó, bạn phải đảm bảo nhân viên trên có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình, và mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của nhân viên sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
GATTACA LAW FIRM
Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi
Tel: +84 24 320 41777 | Hotline: +84 90 176 3379
Email: lawyer@gattacalaw.vn | Website: http://gattacalaw.vn
-----------------------------------------------------
CONDITIONS FOR DISCLOSURE OF EMPLOYEES UNDER THE REGULATIONS?
Question: Hello Lawyer. I am the owner of a private company in Hanoi. An employee of my company recently operated the wrong way and damaged some machinery and equipment, causing quite a lot of damage to the company (approximately 40 million VND). So my question is, am I allowed to fire that employee?
Answer:
In this case, Gattaca Law would like to advise as follows:
A dismissal is a form of labor discipline for employees at the highest level. Disciplinary action in any form will be based on the extent of damage caused by the employee. Clause 1, Article 129 of the Labor Code 2019 stipulates:
In case an employee causes minor damage due to negligence with a value not exceeding 10 months of the regional minimum wage announced by the Government applied at the place where the employee works, the employee must compensate at most. is 03 months' salary and is deducted monthly from salary as prescribed in Clause 3, Article 102 of this Code.”
According to the regulations on the regional minimum wage specified in Article 3 of Decree 90/2019/ND-CP, the regional minimum wage in Hanoi is 4,420,000 VND/month. So, if the damage caused exceeds VND 4,200,000, that is, 10 months of a regional minimum wage has been exceeded, the violation is determined as an act of causing serious damage to the employer's property. motion. Then there is a basis for implementing the highest disciplinary action, which is the dismissal of the offending employee. Specifically, in Clause 2, Article 125 of the 2019 Labor Code, the employer shall apply the disciplinary form of dismissal in the following cases:
“The employee discloses technological or business secrets or infringing the intellectual property rights of the employer, or commits acts which are seriously detrimental or posing seriously detrimental threat to the assets or
interests of the employer, or commits sexual harassment in the workplace against the internal labor regulations;”
In case your employee causes damage to the company's equipment with a loss of nearly 40 million VND, you should consider implementing one of the forms of labor discipline and reprimand; extending the time limit for a salary increase for no more than 06 months or dismissing employees who commit violations.
According to Clause 1, Article 129 of the Labor Code 2019:
" An employee who causes damage to equipment or otherwise damages the employer’s assets shall have to pay compensation in accordance with labor laws or the employer’s internal labor regulations.
In case the damage caused by an employee is not serious, not deliberate and is worth less than 10 months’ region-based minimum wage announced by the Government, the employee shall have to pay a compensation of not more than his/her 03 months’ salary, which shall be monthly deducted from his/her salary in accordance with Clause 3 Article 102 of this Code.”
In your case, the compensation rate for the above employee will be at most 03 months' salary and a monthly deduction from salary according to regulations. Accordingly, you must ensure that the above employee has the right to know the reason for his/her salary deduction, and that the monthly salary deduction cannot exceed 30% of the employee's monthly salary after deductions are made. compulsory social insurance, health insurance, unemployment insurance, and personal income tax.

Con người