0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT?

Thưa Luật sư, tôi đã mua 1 mảnh đất chỗ bác tôi. Hợp đồng mua bán được viết tay, có chữ ký 02 bên và người làm chứng. Hợp đồng này có hiệu lực không ạ?
Chào bạn, đối với câu hỏi của bạn, Gattaca có ý kiến tư vấn như sau:
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất:
"3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã."
Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng đất phải được công chứng mới có hiệu lực pháp luật
Dear Lawyer, I bought a piece of land at my uncle's place. The sale and purchase contract is handwritten, signed by both parties and witnesses. Is this contract valid?
Hi, for your question, Gattaca has the following advice:
Pursuant to the provisions of Clause 3, Article 167 of the 2013 Land Law, which regulates the right to convert, transfer, lease, sublease, inherit, donate, mortgage or contribute land use rights as capital:
"3. The notarization and authentication of contracts and documents on the exercise of rights of land users shall be performed as follows:
a) Contracts on transfer, donation, mortgage or capital contribution with land use rights, land use rights and land-attached assets must be notarized or authenticated, except for the case of real estate business specified in Clause 1 of this Article. at point b of this clause;
b) Contracts for lease, sub-lease of land use rights, land use rights and land-attached assets, contracts for conversion of agricultural land use rights; a notarized contract for the transfer of land use rights, land use rights and assets attached to land, assets attached to land, which one party or the parties to the transaction is a real estate business organization. or authenticate at the request of the parties;
c) Documents on inheritance of land use rights, land use rights and properties attached to land, notarized or authenticated according to the provisions of civil law;
d) The notarization is carried out at notarial practice organizations, the authentication is done at the commune-level People's Committees."
Thus, the land transfer contract must be notarized to take effect
GATTACA LAW FIRM
📌 Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi
📞 Tel: +84 24 320 41777 | 📞 Hotline: +84 90 176 3379
📮 Email: lawyer@gattacalaw.vn | 🌎 Website: http://gattacalaw.vn