0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC VẪN ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ?

Hỏi: Chào Luật sư! Bố tôi trong quá trình sinh sống, làm ăn kinh doanh đã mua được một mảnh đất và xây được một ngôi nhà 4 tầng trên đó. Và số tài sản này đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là tài sản riêng của bố tôi. Tuy nhiên, trong quá trình sống chung với nhau, bố mẹ tôi có sự xích mích lớn nên trước khi bố tôi mất đã lập di chúc với nội dung là để lại toàn bộ di sản cho tôi là mảnh đất và căn nhà trị giá 2 tỷ đồng. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi mẹ tôi có được hưởng di sản mà bố tôi để lại hay không?
Trả lời: Chào bạn, đối với thắc mắc của bạn, Gattaca có ý kiến tư vấn như sau:
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:
“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.”
Như vậy, mẹ của bạn là vợ của người để lại di chúc (bố bạn) nên thuộc vào trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Vì vậy, mẹ bạn sẽ được hưởng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật. Tài sản của bố bạn nếu chia theo pháp luật thì mỗi phần thừa kế sẽ là 1 tỷ. Vì vậy, mẹ bạn được hai phần ba của 1 tỷ đó là khoảng 667 triệu, phần còn lại của tài sản 1,333 tỷ sẽ là của bạn.
GATTACA LAW FIRM
📌Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi
📞Tel: +84 24 320 41777 | 📞Hotline: +84 90 176 3379
📮Email: lawyer@gattacalaw.vn | 🌎Website: http://gattacalaw.vn
CAN A PERSON WHO IS NOT MENTIONED IN THE WILL HAVE THE RIGHT TO INHERIT?
Q: Hello Lawyer! In the process of living and doing business, my father bought a piece of land and built a 4-storey house on it. And this property has been confirmed by the competent authority as the private property of my father. However, in the process of living together, my parents had a big disagreement, so before my father's death, he made a will with the content of leaving the entire estate to me, which is a land and house worth 2 billions dong. So, let me ask if my mother is entitled to the inheritance left by my father?
Answer: Hi, for your question, Gattaca has the following advice:
According to the provisions of Clause 1, Article 644 of the 2015 Civil Code, heirs regardless of the content of the will:
"first. The following persons are still entitled to a share of the estate equal to two-thirds of that of an heir at law if the estate is divided according to law, in case they are not allowed to enjoy the estate or only by the testator: less than two-thirds of that share of the estate:
a) Minor children, father, mother, wife, husband;
b) Adult children without working capacity.”
Thus, your mother is the wife of the testator (your father) so the heir does not depend on the content of the will. So your mother will be entitled to two-thirds of a legal heir. If your father's property is divided according to the law, each inheritance will be VND 1 billion. So your mother gets two thirds of the 1 billion which is about 667 million, the rest of the 1.333 billion fortune will be yours.