0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ “CÒ ĐẤT” CÓ GÌ KHÁC NHAU?

“Môi giới bất động sản” và “Cò đất” là những thuật ngữ không hề xa lạ trên thị trường bất động sản, hiện nay cò đất càng ngày càng gia tăng và bão hòa với thị trường do nhiều người vẫn lầm tưởng cò đất và môi giới bất động sản là một. Điều này đã gây ra không ít khó khăn với những chuyên viên bất động sản chân chính.Thông qua bài viết dưới đây, Gattaca Law sẽ giúp bạn phân biệt môi giới bất động sản và cò đất, giúp người đọc có cái nhìn khách quan hơn về chuyên viên bất động sản.
Môi giới bất động sản là công việc trung gian nhằm liên kết giữa khách hàng (người mua) đến với sản phẩm BĐS (người bán) theo nhu cầu tìm kiếm nhất định. Từ đó, những người môi giới sẽ được trả một khoản lợi nhuận theo tỷ lệ thỏa thuận từ trước – đây là khoản tiền người ta thường gọi là hoa hồng.
Điều kiện hành nghề bất động sản:
Theo quy định tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì để hành nghề môi giới bất động sản cần những điều kiện sau:
“ Điều 62: Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản :
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.”
Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định tại Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014
“Điều 68: Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
c. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.
2. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm.
3. Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định cụ thể việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.”
Như vậy, Môi giới bất động sản là những người có chứng chỉ hành nghề môi giới được cơ quan có thẩm quyền cấp và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế; Nắm rõ các quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản, thực hiện được các thủ tục hành chính liên quan đến bất động sản, xử lý những "rắc rối" liên quan đến pháp lý và thường hoạt động dưới sự quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản.
Đối với “Cò đất” đây là khái niệm không được pháp luật quy định mà chỉ là từ ngữ dùng trong đời sống.
Cò đất dùng để chỉ những người cung cấp thông tin, mua bán và hỗ trợ một ít về giấy tờ pháp lý cho khách hàng. Thậm chí, họ thường xuyên sử dụng nhiều mánh khóe miễn sao bán được sản phẩm để đạt được lợi nhuận cao nhất.
Mặc dù bản chất là hành nghề môi giới bất động sản, nhưng cò đất không được coi là nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp bởi vì: Cò đất là những người hoạt động tự do về môi giới nhà đất và không có chứng chỉ hành nghề môi giới. Vì không được đào tạo kiến thức môi giới bất động sản nên nhiều cò đất không nắm rõ thủ tục mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có thể dẫn đến nhiều sai sót trong hồ sơ giao dịch bất động sản.
Qua bài viết Gattaca Law cung cấp, hi vọng giúp người đọc phân biệt được sự khác nhau giữa cò đất và môi giới bất động sản cũng như hiểu hơn về hoạt động môi giới bất động sản để bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia vào giao dịch bất động sản
 
WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN “ REAL ESTATE AGENT” AND “REAL ESTATE STORK”?
 
“Real estate agent” and “Real estate storks” are not unfamiliar terms in the real estate market. Currently, the land stork is increasing and the market is saturated because many people still mistakenly believe that the land stork and the real estate broker are the same.This has caused many difficulties for genuine real estate professionals. Through the following article, Gattaca Law will help you distinguish between real estate brokers and land brokers, helping readers have a more objective view of real estate professionals.
Real estate brokerage is an intermediary job to link customers (buyers) with real estate products (sellers) according to certain search needs. From there, the
brokers will be paid profits at a pre-agreed rate - this is what is commonly known as a commission.
Conditions for real estate practice:
According to the provisions of Article 62 of the Law on Real Estate Business 2014, in order to practice as a real estate broker, the following conditions must be met:
“Article 62. Requirements for real estate brokerage service providers
1. Any real estate brokerage service providers must set up the enterprise and there are at least 2 employees obtaining real estate broker license (hereinafter referred to as broker license), excluding cases prescribed in Clause 2 of this Article.
2. Any individual is entitled to provide real estate brokerage services independently provided that he obtains a broker license and pay taxes as prescribed in law on taxation.
3. Any real estate service provider is not entitled to be both a broker and a contracting party in a real estate transaction.”
Real estate brokerage practice certificates are prescribed in Article 68 of the Law on Real Estate Business 2014
“Article 68. Real estate broker license
1. An individual shall be granted broker license if they:
a. Have full capacity for civil acts;
b. Obtain at least upper-secondary graduation degree;
c. Have passed examination in real estate brokerage knowledge.
2. Broker license’s duration is 05 years.
3. The Minister of Construction shall providing guidance on grant of broker license.”
Thus, a real estate broker is a person who holds a brokerage practice certificate issued by a competent authority and fully fulfills the tax payment obligation; Understand the provisions of the law on land and real estate business, carry out administrative procedures related to real estate, handle legal "troubles" and regularly operate under the management. of a real estate service business.
For " Real estate storks " this is a concept that is not regulated by the law but is just a word used in real life.
Real estate storks are people who provide information, transactions and a little legal support to customers. Even, they often use many tricks as long as they sell goods to achieve the highest profit.
Despite their practice as a real estate brokerage, they are not considered professional real estate brokers because: They are freelancers and do not have a license brokerage practice. Because they are not trained in real estate brokerage knowledge, many land brokers do not understand the procedures for buying, selling and transferring land use rights, which can lead to many errors in real estate transaction records.
Through the article Gattaca Law provides, it hopes to help readers distinguish the difference real estate storks and Real estate agent as well as better understand real estate brokerage activities.
 
GATTACA LAW FIRM
Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi
Tel: +84 24 320 41777 |
Hotline: +84 90 176 3379 Email: lawyer@gattacalaw.vn | Website: http://gattacalaw.vn