0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐÓNG BHXH GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Thưa Luật sư, tôi vừa ký hợp đồng lao động 12 tháng với Công ty. mức lương hiện tại của tôi trong hợp đồng lao động là 10.000.000. Trên thực tế, tôi nhận được 8.950.000 do đã trừ 10,5% đóng Bảo hiểm xã hội. Xin hỏi Công ty trừ của tôi như vậy có đúng không ạ?
Chào bạn, đối với câu hỏi của bạn, Gattaca có ý kiến tư vấn như sau:
Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 quy định như sau:
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
Như vậy, bạn thuộc đối đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH quy định như sau:
Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Khoản 1 Điều 85 Luật BHXH quy định như sau:
Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 143/2021/TT-BQP quy định như sau:
Điều 3. Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này.
a) Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định), hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3.
Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:
Điều 57. Mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:
a) Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;
Như vậy, tổng mức BHXH người lao động phải đóng là: 8% (quỹ hưu trí, tử tuất) + 1,5% quỹ BHYT + 1% quỹ BHTN = 10,5%
Từ những phân tích nếu trên, có thể rút ra:
Mức đóng BHXH của bạn là: 10,5% tiền lương trên hợp đồng lao động, tiền này trích trực tiếp từ tiền lương của bạn. Như vậy, bạn đang được đóng BHXH theo đúng quy định của luật.
-------------------------------------
REGULATIONS ON SOCIAL INSURANCE CONTRIBUTIONS BETWEEN EMPLOYEES AND EMPLOYERS
Dear Lawyer, I have just signed a 12-month labor contract with the Company. My current salary in employment contract is 10 million. In fact, I received 8,950,000 due to the deduction of 10.5% of Social Security contributions. Is my deduction company correct?
Hi, for your question, Gattaca has the following advice:
Point a, Clause 1, Article 2 of the Law on Social Insurance 2014 provides as follows:
Article 2. Subjects of application
1. Employees being Vietnamese citizens are eligible to participate in compulsory social insurance, including:
a) Persons working under an indefinite term labor contract, a definite term labor contract, a seasonal labor contract or a certain job with a term of from full 3 months to less than 12 months , including the labor contract signed between the employer and the legal representative of the person under the age of 15 in accordance with the labor law;
Thus, you are subject to compulsory social insurance.
Clause 2, Article 21 of the Law on Social Insurance provides as follows:
Article 21. Responsibilities of the employer
2. To pay social insurance premiums according to the provisions of Article 86 and to make monthly deductions from the employee's salary as prescribed in Clause 1, Article 85 of this Law to simultaneously contribute to the social insurance fund.
Clause 1, Article 85 of the Law on Social Insurance provides as follows:
Article 85. Payment rate and mode of payment of employees participating in compulsory social insurance
1. The employees specified at Points a, b, c, d, dd and h, Clause 1, Article 2 of this Law shall pay monthly contributions equal to 8% of their monthly salary to the retirement and survivorship fund.
Point a, Clause 1, Article 3 of Circular No. 143/2021/TT-BQP stipulates as follows:
Article 3. Health insurance premiums and responsibilities
1. For the subjects specified in Clause 1, Article 1 of this Circular.
a) The monthly payment level is equal to 4.5% of the monthly salary according to the rank and grade and position allowances, seniority allowances beyond the bracket, seniority allowances (for employees following the salary regime). prescribed by the State), or 4.5% of the monthly salary stated in the labor contract (for employees who receive wages or salaries according to the employer's regulations); in which, employers pay 2/3, employees pay 1/3.
Thus, employees will contribute 1.5% of salary to the health insurance fund
Point a, Clause 1, Article 57 of the 2013 Employment Law provides as follows:
Article 57. Payment rates, sources of formation and use of the Unemployment Insurance Fund
1. Unemployment insurance premiums and responsibilities are prescribed as follows:
a) Employees pay 1% of monthly salary;
Thus, the total social insurance premium paid by employees is: 8% (retirement and survivorship fund) + 1.5% health insurance fund + 1% unemployment insurance fund = 10.5%
From the above analysis, can be drawn:
Your social insurance contribution is: 10.5% of the salary on the labor contract, this money is deducted directly from your salary. Thus, you are being paid social insurance in accordance with the law.
GATTACA LAW FIRM
Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi
Tel: +84 24 320 41777 | Hotline: +84 90 176 3379 Email: lawyer@gattacalaw.vn | Website: http://gattacalaw.vn