0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC NHƯNG KHÔNG THANH TOÁN THÌ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: Luật sư xin cho tôi biết, cá nhân hay tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất do Nhà nước tổ chức, nhưng sau đó không có tiền để thanh toán thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời: Chào bạn, đối với câu hỏi của bạn, Gattaca có ý kiến tư vấn như sau:
Khoản 2 Điều 48 Luật Đấu giá tài sản quy định: “Người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, người trúng đấu giá còn có các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.”
Trường hợp quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký thông báo thuế mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá thì vi phạm hợp đồng mua bán. Khi đó, căn cứ điểm d Khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ): “Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”.
Đối với khoản tiền đặt trước người trúng đấu giá đã nộp trước khi tham gia đấu giá: Căn cứ Điều 39 Luật đấu giá tài sản, người trúng đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước và tiền sẽ được trung tâm đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ đi chi phí đấu giá. Như vậy, họ sẽ không được nhận lại tiền đặt trước, tức "mất cọc".
Ngoài ra, khi bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá còn phải chịu hậu quả pháp lý khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, quy chế cuộc đấu giá…
Q: Please let me know, if an individual or organization wins an auction of land use rights organized by the State, but then have no money to pay, how will it be handled?
For your question, Gattaca has the following advice:
Clause 2, Article 48 of the Law on Property Auction provides:
“The winning bidder has the following obligations: To make full payment for the auctioned property to the property seller as agreed upon in the contract on purchase and sale of the auctioned property or as prescribed by relevant law; and Other obligations as agreed upon in the contract on purchase and sale of the auctioned property and as prescribed by law.”
If the winning bidder fails to pay enough money to buy the auctioned property within 180 days from the date of signing the tax notice, the sale and purchase contract will be breached. At that time, based on point d, Clause 5, Article 68 of Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15, 2014 of the Government (amended and supplemented according to the provisions of Clause 21, Article 1 of Decree No. 148/ 2020/ND-CP dated December 18, 2020 of the Government): “In case the winning bidder fails to pay or does not pay enough money according to the land use right auction plan, the People’s Committee of the competent level shall cancel the decision on recognition of the winning result of the land use right auction in accordance with the law.”
For deposit paid by the winning bidder before participating in the auction: Pursuant to Article 39 of the Law on Property Auctions, the winning bidder is not entitled to advance payment refund and the money will be paid by the auction center into the state budget, after deducting auction costs. As such, they will not receive their advance payment back.
In addition, when the decision to recognize the winning result of the land use right auction is canceled, the auction winner must also bear other legal consequences as agreed in the auctioned asset sale and purchase contract, auction regulations.
GATTACA LAW FIRM
Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi
Tel: +84 24 320 41777 |
Hotline: +84 90 176 3379 Email: lawyer@gattacalaw.vn | Website: http://gattacalaw.vn

Bị mất