0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

THÔNG TƯ 72/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ 326/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN THU VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

THÔNG TƯ 72/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ 326/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN THU VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 17/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 326/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc nhà nước.
Theo đó, Thông tư số 72/2021/TT-BTC hướng dẫn các hình thức thu NSNN bằng phương thức điện tử như: qua dịch vụ nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế (cơ quan Thuế hoặc cơ quan Hải quan); qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng thương mại như ATM, Internetbanking, Mobile banking, POS hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác của ngân hàng thương mại.
Ngoài ra, bổ sung thêm 2 hình thức thu: qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.
Thêm vào đó, Khoản 1 Điều 6 của Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi thành chứng từ nộp NSNN với các loại chứng từ được sửa đổi, bổ sung như sau: bảng kê nộp thuế; giấy nộp tiền vào NSNN; biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá và in sẵn mệnh giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá và in sẵn mệnh giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính; …
Thông tư 72/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021./.